Aicinām marksisma pulciņā!

Pašreizējā ekonomiskā krīze parādījusi vairākas mūsdienu sabiedrības problēmas un pretrunas, iesita pa darbaļaužu vairākuma labklājību. Paši nevienaldzīgie, domājošie cilvēki arvien biežāk aizdomājas par šīs krīzes būtību, tā saknēm un dziļākiem iemesliem. Centieni saprast mūsu dzīves parādības liek arvien vairākam cilvēku skaitam vērsties pie fundamentālām zināšanām par sabiedrību, pie marksisma. Marksisms kā zinātne, kas tika dogmatizēta PSRS pēdējos gados, tomēr paliek pilna un patiesīga zinātņu sistēma par cilvēku sabiedrības attīstību, valsti, parādību, kas kopš seniem laikiem uztrauca cilvēku prātus, virzītājspēku. Lasot to, ko uzrakstīja slavenie zinātnieki un filozofi pirms piecdesmit, simts, divsimts un varāk gadiem, tu pamani pārsteidzoši precīzu šodienas un mūsdienu problēmu aprakstu, saki saprast to avotus un redzēt to atrisināšanas ceļu.

Kārlis Markss

Rīgas marksisma pulciņš aicina visus, kas grib, piedalīties nodarbībās! Mēs kopā pētām marksisma teorijas pamatus, filozofijas un vēstures jautājumus, savienojam tos ar mūsdienām un meklējam atbildes uz šodienas aktuāliem jautājumiem, balstojoties uz zinātnieciskās zināšanas cieta pamata.

Mūsu sarunas organizējam kā klātienē piektdienās plkst. 19:00, tā arī translējot tās internētā ar «Discord» lietotnes palīdzību. Uzskates līdzekļi un nodarbību audioieraksti tiks publicēti arī mūsu interneta resursos.

Nodarbības ir brīvpratīgas, bezmaksas, un pēc iepriekšējo vienarpus gadu pieredzes ir visai noderīgas tiem, kuriem nevis pietiek ar paviršām zināšanām, bet gribas nokļūt līdz lietas būtībai. Tos, kuri vēlas nodarbības apmeklēt (klātienē vai distancēti), lūdzam paziņot savus tālruņu numurus, kuros mēs sūtīsim īsziņas ar informāciju par kārtējo nodarbību un ielūgumu Discordā attalinātai dalībai.

Mūsu e-pasts: [email protected]

Aptuvenais nodarbību tēmu saraksts jaunajām mācību gadam, kas varētu mainīties un papildināties atkarība no tekošiem notikumiem un klausītāju velmēm:

Tēmas, kas tiek studētas Rīgas Marksisma pulciņā

MARKSISMS

 • Marksisms — zinātne un uzskatu sistēma
 • Marksisma teorija un vēsture
 • Marksisms un mūsdienu buržuāziskie mīti par to

POLITISKĀ EKONOMIJA

 • Marksisma ekonomiskie pamati
 • Šķiru un šķiru cīņas rašanās
 • Kapitālisma attīstības etapi
 • Sabiedriski-ekonomiskās formācijas
 • Īpašuma jēdziens
 • Privātīpašums un darba sadalīšana
 • Kapitālisma politekonomija

ZINĀTNIECISKAIS SOCIĀLISMS

 • Sociālistisko un komunistisko ideju attīstība no utopijas līdz zinātnei
 • Marksistiskā valsts teorija
 • Valsts formas, būtība un vēsturiskie tipi
 • Proletariāta diktatūra marksisma teorijā
 • Padomes kā proletariāta diktatūras forma
 • Padomes un sociālistiskās demokrātijas atmiršana
 • Marksisms un nacionālais jautājums
 • Marksisma morāles pamati
 • Marksisms un reliģija
 • Birokrātija — vēsture, būtība un mūsdienu problēmas

DARBA ATTIECĪBAS

 • Kas ir alga un kā to paaugstināt
 • Ekspluatācijas pakāpe mūsdienu Latvijā
 • Latvijas ekonomika
 • Latvijas Republikas Darba likums

VĒSTURE

 • Lielā franču revolūcija
 • Parīzes Komuna
 • Ļeņina darbi «Ar ko iesākt» un «Ko darīt?»
 • KSDSP 2. kongress
 • KSDSP 3. kongress
 • 1917. gads Krievijā un Latvijā
 • KSDSP(l) 6. kongress
 • 2. Padomju kongress un pirmie Padomju varas dekreti
 • Ļeņina darbs «Lielais iesāciens»
 • Starptautiskā situācija un 1936. g. PSRS Konstitūcijas pieņemšana
 • Nacisms, fašisms un šķiru cīņa
 • 2. Pasaules kara iemesli, «Molotova-Ribentropa pakts»

FILOZOFIJA

(arī tiek pētīta padziļināti Rīgas Hēgeļa dialektikas mīlētāju pulciņā)

 • Esamības kategoriju saistības Hēgeļa «Loģikas zinātnē»
 • Filozofiskā mācība par parādību būtību
 • Filozofiskā mācība par jēdzienu
 • Vienīgā un vispārējā dialektika
 • Nepieciešamā un nejaušā, evolūcijas un revolūcijas dialektika
 • Patiesība un izzināšana
 • Abstraktā un konkrētā kategorijas
 • Marksistiskā filozofija un dzīves jēga

Jautājumi Rīgas marksisma pulciņa nodarbībām

Datums: 14.01.2022
Tēma: Marksisms un nacionālais jautājums
Saite uz nodarbību: https://www.youtube.com/watch?v=wPW0RS20Pg0

 1. Kāpēc angļi un īri neveido vienu nāciju?
 2. Vai var būt nācijai vairākas nacionālās valodas?
 3. Vai ir pareizi teikt, ka katrai tautībai ir nācija?
 4. Vai pastāv ebreju nācija?
 5. Kādai nācijai pieder Amerika?
 6. Kādos gadījumos vienai nācijai ir pieļaujams aizskart citas nācijas tiesības?
 7. Kāds ir internacionāla reālais spēks?
 8. Kāpēc kapitālisma apstākļos nācijas «izskalojas»?
 9. Kādēļ plaukst nācijas internacionālismā?
 10. Aptauja: par ko jūs sevi uzskatiet — par krievu, par latvieti, vai par latviešu izcelsmes krievu?

=======================================================

Datums: 21.01.2022
Tēma: Latvijas Republikas Darba likuma pārskats
Saite uz nodarbību: https://youtu.be/xpE60LQg1w

 1. Kas ir tiesības? (likumu un citu normatīvo aktu nozīmē)
 2. Kādos gadījumos var noslēgt darba līgumu uz noteiktu laiku?
 3. Kā summētais darba laiks pasliktina darbinieka stāvokli?
 4. Cik arodbiedrību var būt vienā uzņēmumā?
 5. Ar ko ir izdevīgs darba koplīgums?
 6. Ko darīt, ja koplīgumā nav norunāts tā darbības termiņš?
 7. Kādā apmērā kapitālistam ir pienākums apmaksāt virsstundu darbu un darbu nakts laikā?
 8. Uzņēmums ir saņēmis naudas līdzekļus no produkcijas pārdošanas, bet 1) nav samaksāti rēķini par elektrību un apkuri, 2) nav izmaksātas algas darbiniekiem, 3) ir parāds piegādātājiem un 4) ir jāiepērk nākamā izejvielu partija, lai uzņēmums neatrastos dīkstāvē. Kādus no šiem izdevumiem uzņēmumam ir pienākums apmaksāt pirmām kārtām? Kāds pants to nosaka?
 9. Kāpēc sociālā partnerība un abpusēji izdevīga sadarbība starp darbinieku un darba devēju nav iespējama?
 10. Vai var legāli streikot, ja uzņēmumā ir spēkā esošs koplīgums?

=======================================================

Datums: 28.01.2022
Tēma: Kapitālisma politekonomija
Saite uz nodarbību: https://www.youtube.com/watch?v=9H-F3yYUMD4

 1. Kas ir marksisms?
 2. Kāpēc Marksa mācība ir visspēcīga?
 3. Nosauciet marksisma galveno darbu.
 4. Par ko ir Marksa «Kapitāls»? Ko Markss pēta «Kapitālā»?
 5. Kāda ir starpība starp maiņas vērtību un vērtību?
 6. Kāda ir starpība starp vērtību un cenu?
 7. Nosauciet un noformulējiet kapitālisma pamatlikumu.
 8. Nosauciet preci, kurai nauda nevar darboties kā ekvivalents.
 9. Kāda ir tāda fakta ievērojamība, ka preču apmaiņas procesā (P—N—P) pārdošana un turpmākā pirkšana var tikt atdalītas laikā un telpā?
 10. Kas ir maksājums?
 11. Kas nosaka darbaspēka vērtības lielumu?
 12. Noformulējiet algas definīciju.
 13. Kāds ir galvenais darbaspēka cenas samazināšanās zem tās vērtības faktors?

=======================================================

Datums: 18.02.2022
Tēma: Īpašuma attiecības marksisma teorijā
Saite uz nodarbību: https://www.youtube.com/watch?v=84x6cG0o5e0

 1. Vai īpašums ir materiālu priekšmetu iekšēji piemītoša īpašība?
 2. Kas notiek agrāk: privātā īpašuma rašanās vai šķiru rašanās?
 3. Kā valsts un ģimenes attīstība veicina privātā īpašuma un ekspluatācijas stiprināšanos?
 4. Kādas privātīpašuma formācijas jūs zināt? Kāds īpašums ir to pamatā?
 5. Kas ir privātīpašums? Kas ir valdījums?
 6. Kāda ir atšķirība starp privāto īpašumu un personisko īpašumu?
 7. Kāda ir atšķirība starp intelektuālo īpašumu un autorību?
 8. Ko nozīmē privātā īpašuma likvidēšana? Kā pēdējā atšķiras no objektu likvidēšanas?
 9. Kas ir ludīti? Kāds ir šīs kustības oportūnisma iemesls?
 10. Kāpēc pārmetumi sociālistiem par vēlmi «likvidēt personīgi iegādāto, ar savu darbu iegūto īpašumu, kas veido visu personiskās brīvības, darbības un patstāvības pamatus» ir nepamatoti?

=======================================================

Datums: 25.02.2022
Tēma: Sociālisma politekonomija
Saite uz nodarbību: https://www.youtube.com/watch?v=4v-1WvrkIII

 1. Nosauciet trīs komunisma attīstības posmus. Definējiet katru no tiem.
 2. Uz kāda pamata attīstās zemākā komunisma fāze?
 3. Vai sociālisms un preču ražošana ir savienojami?
 4. Vai sociālisms un preču apmaiņa ir savienojami?
 5. Nosauciet sociālistiskās ražošanas mērķi. Kāda ir tā fundamentālā atšķirība no kapitālistiskās ražošanas mērķa?
 6. Kā sauc sociālistiskās ražošanas ekonomikas pamatlikumu? Definējiet un paskaidrojiet to.
 7. Kas ir tā sauktā zinātniskā komunisma autors? Kad tas tika ieviests?
 8. Kas ir tirgus ekonomikas sociālisms?
 9. Formulējiet lietošanas vērtības likumu saistībā ar ražošanas līdzekļiem.
 10. Formulējiet lietošanas vērtības likumu saistībā ar patēriņa precēm.
 11. Formulējiet lietošanas vērtības likumu saistībā ar darbaspēku.
 12. Kāda ir atšķirība starp vērtības likumu un lietošanas vērtības likumu?
 13. Kas, pēc Aristoteļa domām, ir hrematistika un ekonomika?
 14. Vai sociālisms pastāv pārejas periodā no kapitālisma uz komunismu?
 15. Vai sociālismā pastāv abstrakts cilvēka darbs?
 16. Kāda ir darba divējādā būtība sociālisma apstākļos?

=======================================================

Datums: 04.03.2022
Tēma: Brīvība, nepieciešamība un nejaušība
Saite uz nodarbību: https://www.youtube.com/watch?v=86BIERrcys&t=2s

 1. Kas ir determinisms?
 2. Kas ir «Laplasa dēmons»?
 3. Kas ir voluntārisms?
 4. Kāpēc apgalvojums: «Brīvība ir apzināta nepieciešamība» nav patiess?
 5. Kāda ir būtiskā atšķirība starp dzīvnieku un cilvēku?
 6. Kas ir primārais — indivīda brīvība vai sabiedrības brīvība?
 7. Svārstības mēra ietvaros ir saikne starp ??? un ??? .
 8. Kas ir cilvēka un sabiedrības brīvības objektīvais un subjektīvais pamats?
 9. Sniedziet piemērus par varbūtības nepieciešamības lauka robežām.
 10. Vai brīvā sabiedrībā var būt nebrīvi indivīdi?

=======================================================

Datums: 08.04.2022
Tēma: Garīgā darba politekonomija
Saite uz nodarbību: https://www.youtube.com/watch?v=d83rvPMYkkM

 1. Par kādu cenu kapitālists pārdod tomātu?
 2. Kā «garīgais darbs» atšķiras no pakalpojuma?
 3. Kādos apstākļos reforma ir labāka par revolūciju?
 4. Kas ir iekļauts frīlansera pastāvīgajā kapitālā? Kāpēc datorprogramma nav prece, bet pārvērsta preces forma?
 5. Kas ir kapitāla organiskais sastāvs?
 6. Pie kāda «darba tipa» var pieskaitīt Baidenu?
 7. Kā produkta tirāža ietekmē tā vērtību?
 8. Vai datorprogrammētāja darbu, kas vērsts uz programmatūras atbalstu, var saukt par pakalpojumu?
 9. Kāds labums kapitālam no neproduktīva darba?

=======================================================

Datums: 22.04.2022
Tēma: Padomes kā proletariāta diktatūras organizatoriskā forma
Saite uz nodarbību: https://youtu.be/4ADw3vvGHLU

 1. Kas ir proletariāta diktatūra?
 2. Kāda ir proletariāta diktatūras organizatoriskā forma?
 3. Kāda ir atšķirība starp Padomju varu un buržuāzisko parlamentārismu?
 4. Kā darbojas Padomju vara?
 5. Kā notiek deputāta atsaukšana Padomju varas apstākļos?
 6. Kas ir Padomju kongress?
 7. Kāpēc proletariāta diktatūra noraida buržuāzisko varas atzaru nošķiršanas principu?

=======================================================

Datums: 13.05.2022
Tēma: Politiskās partijas un politiskā cīņa
Saite uz nodarbību: https://youtu.be/9LzRltn31bI

 1. Definējiet politiku.
 2. Kāpēc Aristotelis politiku dēvēja par zinātni un mākslu? 
 3. Nosauciet trīs šķiru cīņas veidus (sadaļas).
 4. Kas ir politiskā partija?
 5. Kāda tipa darba partijas var būt?
 6. Kāds ir jebkuras buržuāziskās partijas ideoloģiskais pamats?
 7. Kāpēc nevar būt valsts bez partijas un bez ideoloģijas?
 8. Vai politiskajā cīņā ir iesaistīti cilvēki, kas ir ārpus politikas?
 9. Ko pauž komunistu teorētiskais stāvoklis?

Jau notikušo nodarbību videoieraksti latviešu un krievu valodā.