Notika Latvijas Strādnieku frontes I kongress

Informatīvs ziņojums par LSF VI sapulci / I kongresu

2019. gada 21. aprīlī Rīgā notika Latvijas Strādnieku Frontes I kongress.

  • Kongress noklausījās un apsprieda koordinatoru Padomes, revīzijas komisijas ziņojumus un pašreizējos organizācijas uzdevumus.
  • Kongress pieņēma lēmumu uzsākt LSF reģistrēšanu kā sabiedrisko organizāciju.
  • Kongress pārrunāja un pieņēma jaunus statūtus, kas tiks publicēti stradnieki.org mājaslapā.
  • Kongress apstiprināja jaunu LSF simboliku, tā drīzumā parādīsies visos elektroniskajos un iespieddarbos.
  • Nobeigumā kongress ievēlēja jaunu Padomi un revīzijas komisiju.

I kongress vienlaicīgi ir Latvijas Strādnieku Frontes VI sapulce. Saskaņā ar jaunajiem statūtiem LSF augstākā lēmējinstitūcija tiek saukta par kongresu.