Latvijas Strādnieku frontes programmatiskais paziņojums

Latvijas Strādnieku Fronte ir strādnieku kustība marksistu apvienošanai Latvijā, aktīvai progresīvo strādnieku šķiras pārstāvju iesaistei Latvijas politiskajā dzīvē.

Politika

 1. Piesaistīt Saeimas deputāta algu minimālajai algai (3 pret 1), likvidēt nepamatotos atvieglojumus deputātiem.
 2. Ja Saeima vēlas paaugstināt sev algu, tad šis paaugstinājums var attiekties tikai uz nākamo Saeimas sasaukumu. Vispirms un nekavējoties pēc pieņemšanas notiek algas paaugstināšanas darba ņēmējiem, un tad uz tās pamata paaugstina algas Saeimas deputātiem.
 3. Centrālajā vēlēšanu komisijā jābūt pārstāvjiem no visām Latvijā pastāvošajām partijām.
 4. Nodrošināt Centrālajā velēšanu komisijā sabiedrisko organizāciju pārstāvniecību.
 5. Atļaut partiju pašreģistrāciju.
 6. Latvijai ir jāpārtrauc sava dalība NATO militārajā blokā un jākļūst par neitrālu valsti, ar aizliegumu sūtīt savu armiju uz ārvalstīm.
 7. Latvijai ir jānodrošina vienādas tiesības visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem (daļa Latvijas iedzīvotāju pašlaik ar likumu ir atstāti bez pilsonības).
 8. Latvijai ir jānodrošina:
  - tiesības mācīties dzimtajā valodā;
  - bezmaksas atpūtas nometnes bērniem, skolēniem, studentiem;
  - jaunajām ģimenēm — pašvaldības dzīvokļus;
  - bezmaksas izglītību, arī augstāko.

Sociālie jautājumi

 1. Ja darba devējs vēlas, lai darbinieks «gaidītu pie telefona» iespējamo izsaukumu uz darbu, — jāveic papildu apmaksu par gaidīšanu, neatkarīgi no tā, vai izsaukums uz darbu noticis vai nē.
 2. Garantēta darba ņēmēju arodbiedrību izveidošana visu īpašuma formu uzņēmumos. Darba devējam — kriminālatbildība par darba ņēmēju arodbiedrības izveidošanas sabotāžu viņa uzņēmuma.
 3. Jebkuras izmaiņas darba nosacījumos un/vai darba samaksā ir jāsaskaņo ar arodbiedrībām.
 4. Lēmuma par darbinieka atlaišanu arodbiedrības izskatīšana viena mēneša laikā.
 5. Ierobežot to profesiju sarakstu, uz kurām attiecas summētais darba laiks.
 6. Normāla darba maiņa nedrīkst pārsniegt 6 stundas, normāla darba nedēļa — 32 stundas. Darba devējam ir pienākums piešķirt atvaļinājumu pilnā apjomā. Darba devējam nav tiesību darba ņēmēja atvaļinājumu sadalīt.
 7. Ja darba devējs nosūta darbinieku strādāt citā vietā, ar ko palielinās transporta un dzīvesvietas apmaksas izdevumi, darba devējam ir pienākums kompensēt darba ņēmējam radušos izdevumus.
 1. a) Ierobežot to profesiju sarakstu, kur tiek pieļauts nakts darbs.
 2. b) Saglabāt darba ņēmējam darba vietu slimības gadījumā ilgāk nekā pašlaik.
 3. c) Saglabāt darba vietu pēc grūtniecības, termiņš ir apspriežams (salīdzinājumam: PSRS — 3 gadi).
 4. d) Pazemināt pensijas vecumu, precīzāk, vecumu, no kura piešķir vecuma pensiju (vai vismaz izbeigt tā paaugstināšanu).
 5. e) Ievest vispārēju algas un pensijas indeksāciju (automātisku paaugstināšanu).
 6. f) Maksāt pensijas ne zemākas par iztikas minimumu.
 7. g) Maksāt algas ne zemākas par iztikas minimumu.
 8. h) Ienākumus iztikas minimuma apmērā neaplikt ar nodokļiem.
 9. i) Pamatoti aprēķināt iztikas minimuma apjomu (izstrādāt aprēķināšanas metodiku).
 10. j) Palielināt Darba inspekcijas štatus un budžetu, bet prasīt arī lielāku atdevi.

Ekonomika

 1. Revidēt Latvijas uzņēmumu privatizācijas leģitimitāti un rezultātus.
 2. Atjaunot rūpniecību — valsts ekonomikas pamatu, rūpniecības uzņēmumu atdzimšana.
 3. Būvniecībā — valsts un municipālo dzīvokļu celtniecība, to nodošanai ilgtermiņa īrē par zemām cenām.
 4. Daudzdzīvokļu namu namīpašnieku tiesību ierobežošana:
  - ieviest neapsaimniekotu māju municipalizāciju;
  - viss, kas uzcelts par valsts un pašvaldību līdzekļiem, nav nododams privātās rokās.
 5. Stingra banku darbības kontrole. Nodrošināt likumdošanas labvēlību nevis bankām, bet gan darba ņēmējiem, kuri izmanto bankas kredītu dzīves apstākļu uzlabošanai. Nebanku kolektorfirmu darbības izbeigšana.
 6. Transporta nozare — tikai valsts rokās, ar valsts budžeta finansējumu. Transporta nozare ir Latvijas tautsaimniecības balsts.
Programmatiskais paziņojums pieņemts par pamatu 2017. gada 28. decembrī LSF I Sapulcē.
Ar labojumiem apstiprināts 2018. gada 25. martā LSF II Sapulcē.