Latvijas Strādnieku frontes Statūti

→ lasīt LSF Programmu

Latvijas Strādnieku frontes
STATŪTI

apstiprināti I kongresā 2019. gada 21. aprīlī,
ar labojumiem, kas tika pieņemti II kongresā 2021. gada 13. martā

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir «Latvijas Strādnieku fronte» (turpmāk tekstā — LSF).

1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir «LSF».

1.3. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā — «Workers’ Front of Latvia», jeb WFL.

1.4. Biedrības nosaukuma tulkojums krievu valodā — «Рабочий фронт Латвии», jeb РФЛ.

2. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. LSF ir sabiedriska organizācija, kas apvieno darbaļaudis uz internacionālisma un marksisma platformas, pielietojot zinātnisku pieeju sabiedrisko parādību izvērtēšanai.

2.2. LSF mērķi ir:

2.2.1. filozofisku un vēsturisku zinību izplatīšana;

2.2.2. zinātniskā sociālisma izpēte un popularizēšana;

2.2.3. arodbiedrību darbības veicināšana Latvijā;

2.2.4. demokrātijas attīstības sekmēšana.

2.3. Lai sasniegtu statūtos paredzētos mērķus, LSF ir tiesības veikt publisku darbību, tai skaitā brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, izveidot savus masu informācijas līdzekļus, organizēt sapulces, gājienus un piketus utt.; veikt saimniecisko darbību un citu darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no LSF

4.1. LSF var iestāties jebkura fiziska persona, kas atzīst LSF statūtus un programmu un vēlas veicināt LSF mērķu sasniegšanu.

4.2. LSF var iestāties, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Pieteikuma veidu un formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LSF Padome.

4.3. Iestājoties Biedrībā, pieteicējam tiek piešķirts kandidāta statuss. Strādniekiem ir nozīmēts sešu mēnešu kandidāta stāžs, bet pārējiem kandidātiem — viens gads.

4.4. Pirmorganizācija tuvākās sēdes laikā izskata pieteicēja iesniegumu un pieņem lēmumu par uzņemšanu LSF par biedra kandidātu. Uz pirmorganizācijas sapulci, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds savas motivācijas paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.

4.5. Pirmorganizācijas un Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Kongresam. Ja arī Kongress noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LSF biedra kandidātu, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.6. Pēc kandidāta stāža izbeigšanas pirmorganizācija pieņem lēmumu par kandidāta uzņemšanu par biedru vai kandidāta stāža pagarināšanu. Pirmorganizācijas lēmumu apstiprina Padome.

4.7. Atsevišķos gadījumos biedra kandidāts var tikt uzņemts par LSF biedru pirms kandidāta stāža izbeigšanas, bet ne ātrāk par trijiem mēnešiem kopš kandidāta statusa iegūšanas.

4.8. Biedrs vai biedra kandidāts var jebkurā laikā brīvi izstāties no LSF, rakstveidā paziņojot par to pirmorganizācijai.

4.9. Biedru vai biedra kandidātu var izslēgt no LSF, ja tas:

4.9.1. vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.9.2. nepilda Kongresa, Padomes un Valdes lēmumus;

4.9.3. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.9.4. ar savu publisko vai citu darbību diskreditē LSF vai nodara būtisku kaitējumu citam LSF biedram, tā interesēm vai reputācijai sabiedrībā.

4.10. Lēmums par LSF biedra izslēgšanu tiek pieņemts tās pirmorganizācijas sapulcē, kurā viņš sastāv. Sapulces lēmumu var pārsūdzēt Revīzijas komisijai, bet Revīzijas komisijas lēmumu — LSF Kongresam.

4.11. Jautājumu par LSF biedra izslēgšanu pirmorganizācija izskata, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no LSF un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. LSF biedram ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties LSF pārvaldē, vēlēt un tikt ievēlētam LSF pārvaldes institūcijās;

5.1.2. saņemt pilnīgu informāciju par visiem LSF darbības jautājumiem, tai skaitā iepazīties ar visu LSF institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. brīvi piedalīties visās sapulcēs, kongresos un citos LSF organizētajos pasākumos, tai skaitā LSF elektroniskajos resursos; iesniegt priekšlikumus par LSF darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, apspriežot darbības jautājumus pirms lēmuma pieņemšanas;

5.1.4. vērsties ar jautājumiem, priekšlikumiem un iesniegumiem jebkurā LSF institūcijā un saņemt atbildes pēc būtības

5.2. LSF biedram ir šādi pienākumi:

5.2.1. ievērot LSF statūtus un pildīt LSF programmu;

5.2.2. būt iekļautam kādā no LSF pirmorganizācijām;

5.2.3. pakļauties visiem LSF lēmumiem;

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LSF mērķu realizēšanu;

5.2.5. savlaicīgi maksāt biedra naudu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar Kongresa vai Padomes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4. Biedra kandidātam ir visas LSF biedra tiesības un pienākumi saskaņā ar statūtiem, izņemot tiesības balsot, ievēlēt un tikt ievēlētam LSF pārvaldes institūcijās un vadības amatos. Biedra kandidātam var tikt ierobežota pieeja tādai informācijai, kas nav nepieciešama tā pienākumu un saistību pildīšanai.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar LSF Padomes lēmumu tiek izveidotas LSF teritoriālās struktūrvienības, sauktas par pirmorganizācijām. Pirmorganizācijas ir LSF pamats.

6.2. Pirmorganizācija sastāv vismaz no 3 LSF biedriem. Tās darbojas pēc demokrātiskā centrālisma principa.

6.3. Ja biedru skaits ir mazāks par 3, var izveidot šūniņu, kas darbojas kādas konkrētas pirmorganizācijas ietvaros.

6.4. Pirmorganizācijām ir tiesības savā vārdā izdot literatūru, publicēt savus materiālus elektroniskajos resursos un organizēt vietējus pasākumus.

6.5. Pirmorganizācija savā sapulcē ievēlē sekretāru un sekretāra vietnieku. Pirmorganizācijas sekretārs kļūst par LSF Padomes locekli.

6.6. Kongress var lemt par pirmorganizāciju papildus tiesībām un pienākumiem, kas nav pretrunā ar statūtiem.

7. Kongress

7.1. Augstākā LSF lēmējinstitūcija ir Kongress.

7.2. Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi LSF biedri. Biedri var piedalīties kongresā tikai personīgi.

7.3. Kongresa kompetencē ietipst:

7.3.1. Valdes, Padomes un Revīzijas komisijas pārskatu apstiprināšana;

7.3.2. LSF Programmas pieņemšana;

7.3.3 grozījumu izdarīšana Statūtos;

7.3.4. Valdes locekļu un to kandidātu ievēlēšana un atsaukšana;

7.3.5. Revīzijas komisijas locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

7.3.6. LSF darbības taktikas noteikšana;

7.3.7. lēmuma pieņemšana par LSF darbības izbeigšanu vai reorganizāciju.

7.4. Kārtējais Kongress tiek sasaukts vienu reizi gadā.

7.5. Ārkārtas Kongress var tikt sasaukts pēc Padomes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LSF biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6. Kongress tiek sasaukts, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kongresa nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.7. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no visiem biedriem.

7.8. Ja LSF biedru skaits pārsniedz 100 cilvēku, Kongresa pienākumus statūtos noteiktajā apjomā pilda no biedru kopskaita ievēlēts Pārstāvju kongress. Pārstāvniecības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka LSF Padome, ievērojot proporcionalitātes principu. Visiem biedrības biedriem ir tiesības piedalīties pārstāvju vēlēšanās.

7.9. Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukts atkārtots Kongress, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.10. Kongress darbojas pēc demokrātiskā centrālisma principa. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LSF darbības izbeigšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. Padome

8.1. Kongresu starplaikā LSF augstākā lēmējinstitūcija ir Padome.

8.2. Padomi izveido nedēļas laikā pēc kārtējā Kongresa, visām pirmorganizācijām deleģējot darbam tajā pārstāvjus (sekretārus). Ja pirmorganizācijas sekretārs nevar piedalīties Padomes sēdē, tad viņa vietā ar balsstiesībām piedalās cits pirmorganizācijas vēlētais pilnvarots pārstāvis.

8.3. Padomē ar balsstiesībām ietilpst arī Kongresa ievēlētie valdes locekļi. Gadījumā, ja valdes loceklis atstāj amatu pirms termiņa, Padome tiek papildināta ar vienu no Kongresa ievēlētajiem Valdes locekļu kandidātiem. Kandidātu uzņemšanas kārtību nosaka Kongress.

8.4. Padome darbojas pēc demokrātiskā centrālisma principa. Katram Padomes loceklim balsošanā ir viena balss.

8.5. Padomes kompetencē ietilpst:

8.5.1. apstiprināt pirmorganizāciju lēmumus par biedru uzņemšanu LSF;

8.5.2. izstrādāt un lemt par LSF rīcības plānu tuvākajam laikam;

8.5.3. noteikt pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību un pārstāvniecības normu Pārstāvju kongresam saskaņā ar Statūtu 7.8. p.;

8.5.4. noteikt LSF centrālo elektronisko resursu redakciju;

8.5.5. noteikt konkrētas saistības biedram saskaņā ar Statūtu 5.3. p.;

8.5.6. izdarīt grozījumus, precizējumus, papildinājumus biedru naudas maksāšanas kārtībā;

8.5.7. rīkot kopīgus LSF pasākumus;

8.5.8. veikt citus pienākumus, kas ir saistīti ar LSF Kongresa lēmumu realizēšanu.

8.6. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi 2 mēnešos.

9. Valde

9.1. LSF izpildinstitūcija ir Valde.

9.2. Valde sastāv no trīs Valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēlē Kongress uz termiņu līdz nākamā Kongresa sasaukšanai. Valde ievēlē Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu.

9.3. Katram Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt LSF tikai kopā ar vienu Valdes locekli.

9.4. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9.5. Valde pārzina LSF lietas, organizē LSF grāmatvedības uzskaiti, pārvalda LSF mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, Kongresa un Padomes lēmumiem, Revīzijas komisijas pārraudzībā.

10. Revīzijas komisija

10.1. LSF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas komisija, kuru ievēlē kongress uz vienu gadu. Kongress nosaka revīzijas komisijas locekļu skaitu.

10.2. Revīzijas komisijas loceklis nevar būt LSF Valdes loceklis.

10.3. Revīzijas komisija:

10.3.1. veic LSF mantas un finanšu līdzekļu revīziju, izvērtē grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.2. dod atzinumu par LSF budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. sniedz ieteikumus par LSF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.3.4. pārrauga LSF Valdes un Padomes darbu;

10.3.4. izskata LSF programmas, statūtu, instrukciju, rīkojumu un LSF pārvaldes institūciju lēmumu neievērošanas gadījumus un nosaka sodus;

10.3.5. aizstāv LSF biedru godu un cieņu, izskatot apelācijas.

10.4. Revīzijas komisija darbojas pēc demokrātiskā centrālisma principa. Katram komisijas loceklim balsošanā ir viena balss. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse komisijas locekļu.

10.5. Komisija veic revīziju Kongresa noteiktajos termiņos, bet ne retāk kā reizi gadā. Kongress apstiprina LSF gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

10.6. Revīzijas komisija atskaitās vienīgi Kongresam.

11. Biedru nauda

11.1. LSF biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī.

11.2. Biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka LSF Kongress. Kongresu starplaikā LSF Padome var grozīt biedru naudas maksāšanas kārtību.