1917. gada Latvijas valstiskuma aizsākuma gadadiena

Sveicam Latvijas valstiskuma aizsākuma dienā jeb Iskolata valsts dibināšanas dienā!

102 gadus atpakaļ, 1917. gada 24. decembrī (1918. gada 6. janvārī pēc jaunā stila) Valkā Latvijas strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomes izpildkomiteja jeb Iskolats pieņēma deklarāciju par Latvijas pašnoteikšanos.

Pēc gada, 1918. gada 17. decembrī publicēja Pētera Stučkas Pagaidu strādnieku-zēmnieku valdības Manifestu par padomju varas dibināšanu.

1918. gada 22. decembrī V. I. Ļeņins parakstīja Tautas Komisāru padomes dekrētu par Padomju Latvijas Republikas neatkarības atzīšanu.

«Krievijas Valdība,» bija teikts dekrētā, «atzist Latvijas Padomju Republikas neatkarību. Par augstāko valsts iestādi Latvijā Krievijas Padomju valdība atzīst Latvijas padomju varu, bet līdz Padomju kongresam — Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku varu, kuras priekšgalā stāv biedrs Stučka.» KPFSR Tautas Komisāru Padome aicināja visas Krievijas militārās un civilās iestādes palīdzēt Latvijas Padomju valdībai un tās bruņotajiem spēkiem cīņā par Latvijas atbrīvošanu.

1919. gada 13. janvārī Rīgā pasludināja Latvijas Sociālistisko padomju republiku.

Diemžēl, zem buržuāzijas un intervencijas spiediena, kuras dēļ arī padomju Krievija nevarēja sniegt palīdzību latvieši biedriem, padomju vara Latvijā pastavēja samērā neilgi.