Rezolūcija par strādnieku šķiras cīņu par savām pamatinteresēm

LSF II kongresa pieņemtā 2021. gada 13. martā

Apzinoties strādnieku šķiras cīņas par savām ekonomiskajām interesēm ne­pie­cie­ša­mī­bu, kongress nolemj:

1. Pirmorganizācijām regulāri rēķināt darbaspēka vērtību savam apvidum un nodot LSF plašsaziņas līdzekļiem pub­li­kā­ci­jai un izplatīšanai;

2. Katrai pirmorganizācijai, tostarp pa­ma­to­jo­ties uz datiem par darbaspēku vērtību, sastādīt darba koplīgumu kā­dam uzņēmumam un uzsākt cīņu par tā pieņemšanu. Aģitācijai izmantot iz­raks­tus no koplīguma, skrejlapas, LSF dru­kā­tos speciālizdevumus.