Rezolūcija par visu LSF biedru iesaistīšanu aktīvajā darbā

LSF II kongresa pieņemtā 2021. gada 13. martā

Apzinoties I kongresa lēmumu iz­pil­dī­ša­nas nepieciešamību, kongress uzsver, ka katram LSF biedram ir aktīvi jā­pie­dalās organizācijas darbā. Šīs pie­da­lī­ša­nas stimulēšanai, katrai pirm­or­ga­ni­zā­ci­jai tiek piedāvāts katrā sapulcē īsi uzklausīt pirmorganizācijas biedrus par to, kādu darbu viņi ir paveikuši pagājušajā periodā.