Rezolūcija par LSF mācībām

LSF II kongresa pieņemtā 2021. gada 13. martā

Uzskatot marksisma-ļeņinisma mā­cī­ša­nos, izplatīšanu un popularizāciju par vienu no organizācijas svarīgākiem uzdevumiem un uzsverot mācīšanos pamatformu — patstāvīgu klasiķu darbu pētīšanu, pieredzes apmaiņai, mācību koordinācijai un savstarpējai palīdzībai LSF rīko Rīgas marksisma pulciņa nodarbības krievu un latviešu valodās, LSF biedru būtisks skaits mācās Strādnieku Akadēmijas Fonda Sarkanajā Universitātē. Papildus notiek Rīgas Hēgeļa dialektikas cienītāju pulciņa un Rīgas Marksa «Kapitāla» pulciņa no­dar­bī­bas, Ļeņina maratons (V. I. Ļeņina PSK lasīšana), semināri par Sarkanās Universitātes jautājumiem, papildus semināri un apspriešanas par jebkādām marksisma klasiķu darbiem, aktuāliem teorētiskajiem jautājumiem. Visās nodarbībās var piedalīties tiešsaistē no jebkuras vietas pasaulē. Nodarbību materiāli tiek publicēti internetā, lai nodrošinātu masu pieeju marksisma-ļeņinisma materiāliem.

Kongress uzskata, ka katram or­ga­ni­zā­ci­jas biedram ir pienākums vai nu apmeklēt Rīgas mark­sis­ma pulciņa nodarbības, vai nu mācīties Sarkanajā Universitātē, nododot laikā visus mājas darbus un piedaloties LSF semināros par SU jautājumiem. Pirmorganizācijas sekretāri un to vietnieki veic Rīgas marksisma pulciņa mācību ap­mek­lē­ša­nas uzskaiti, kavējuma gadījumā atzīmējot, vai ir attaisnojošais iemesls. Katra gada jūnijā—jūlijā pirm­or­ga­ni­zā­ci­jas, un vēlāk arī Padome apkopo mācību rezultātus. Tiek atbalstīta papildus nodarbību apmeklēšana. Katrs organizācijas biedrs patstāvīgi pēta Marksa, Engelsa, Ļeņina, Staļina darbus, Hēgeļa «Loģikas zinātni», ne­pie­cie­ša­mī­bas gadījumā konsultējoties ar bied­riem.