Šķiru cīņa mūsdienu Latvijā

Darbaļaužu interešu aiz­sar­dzī­bu ir jāņem savās ro­kās. Pirmkārt, jāorganizē sa­vas arodbiedrības «no apak­šas», jāievēl savi pilnībā uz­ti­cami pārstāvji un jāpanāk izdevīgi koplīgumi.