Jauno namsaimnieku ķīlnieki

Pēc buržuāziskās kontrevolūcijas, kas notika 1991. gada augustā, Latvijas valdība pastāvīgi ar nicinājumu izturas pret vienkāršās tautas vajadzībām, un visi likumi tiek pieņemti to kungu interesēs, kuri 40. gados bēga no Padomju varas.

Darba diena ir jāsamazina

Par darba ražīgumu nemitīgi runā, attaisnojot zemo algu. Dažās bagātākās valstīs strādnieks strādā produktīvāk, tāpēc darba samaksa viņam ir augstāka.

Vai Latvijā ir strādnieku šķira?

Kad rodas jautājums, vai Latvijā ir strādnieku šķira, parasti tiek izteikti emocionālie paziņojumi: «Jā, ir!» vai «Nē, nav un nevar būt!», bet to autori izmanto tikai retoriku sava viedokļa pierādīšanai.

Avīze «Strādnieku tribīne» Nr. 55

Lielās revolūcijas atbalss joprojām ir dzirdama. Tas ir piemineklis komunisma ideāliem, piemineklis, kas liek saprast, ka ar darba šķiru ir jārēķinās, jo tas neizbēgami paņems savējo.

Pēteris Stučka

1918. gada 17. decembrī Latvijas strādnieku un bezzemnieku pagaidu valdība Pētera Stučkas vadībā izsniedz Manifestu par Padomju varas dibināšanu.

Šķiru cīņa mūsdienu Latvijā

Darbaļaužu interešu aiz­sar­dzī­bu ir jāņem savās ro­kās. Pirmkārt, jāorganizē sa­vas arodbiedrības «no apak­šas», jāievēl savi pilnībā uz­ti­cami pārstāvji un jāpanāk izdevīgi koplīgumi.

Avīze «Strādnieku tribīne» Nr. 54

Buržuji sa­vu interešu virzīšanai ir ap­vienojušies dažnedažādās rūpnieku un uzņēmēju bied­rībās, tirdzniecības un rūp­niecības kamerās, darba de­vēju konfederācijās un kur tik vēl ne.